Fleet

Company Fleet Management Software Odoo รองรับการบริหารจัดการข้อมูลยานพาหนะภายในธุรกิจของคุณ และยังสามารถบันทึกทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า, การลดงบประมาณการใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนการใช้งานยานพาหนะได้อีกด้วย