Warehouse Management

Warehouse Management System A revolutionary double entry inventory system Odoo ช่วยลดระยะเวลาในการทํางาน เช่น การควบคุม transactions โดยอัตโนมัติ ลดระดับสต๊อกและตรวจสอบการขนส่งสินค้าโดยอัตโนมัติโดยทั้งหมดถูกรวบรวมเอาไว้แล้วที่ Odoo inventory system Double Entry Inventory Management Nothing is lost, everything is moved ด้วยการนํา Double entry system เข้ามาใช้ใน Odoo ทําให้เกิดการพัฒนาในด้านของบัญชีขึ้น Odoo มีmodule inventory management ที่ทําให้คุณสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ให้หายออกจากระบบ และตรวจสอบการย้ายไปยังคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง Odoo ยังมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ในด้านอื่น เช่น การติดตามการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบ (Full traceability) จากลกลูกค้าไปยัง Supplier ไม่ใช่แค่การติดตามแค่เพียงคลังสินค้าของคุณ, การออก advance report เช่น การประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือในคลังของคู่การผลิต โดยมีหน้าต่างการทํางานที่ใช้งานที่เข้าใจง่าย Decrease your process time Odoo ช่วยเตรียมการในทุกๆขั้นตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่คุณ โดยอาศัยหลัก logistic ที่คุณสามารถเลือกและออกแบบได้อาทิPush/Pull rules, การกําหนดจํานวนสินค้าขั้นต่ํา, และอื่นๆ ทําให้คุณสามารถวางแผนตารางงานของคุณและลดเวลาการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Automatic Transactions คุณสามารถจัดการ picking list, packing reception และ internal moves ได้โดยอัตโนมัติด้วย Odoo Odoo ใช้routing rules ของคุณในการทํางาน และกําหนดการ Push/Pull Rules เพื่อการจัดการคลังสินค้าหรือจัดการกับสินค้าที่เคลื่อนย้ายภายในธุรกิจของคุณได้อย่างสะดวกและแม่นยำ Reduce Your Stock Level Fine-tune procurement methods according to your needs คุณสามารถตั้งจํานวนสินค้าขั้นต่ําเพื่อที่จะให้มีการเติมสินค้าเข้าคลังได้โดยอัตโนมัติ โดยจะมีการเติมสินค้าเข้ามาอย่างถูกต้องเนื่องจาก Odoo มีการคํานวณสินค้าที่ต้องนําเข้ามาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ Fully Integrated with Operations Sales, Purchases and Accounting integration คุณสามารถทําการจัดซื้อได้อย่างแม่นยําด้วย Odoo : Warehouse Management system ที่มีการรวบรวมการสั่งซื้อและการขายเข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการคํานวนการคาดคะเนธุรกิจในอนาคต ในส่วนของทางบัญชีจะมีการอนุญาติให้สามารถสร้างมูลค่าทางบัญชีและการทํารีพอตเชิงลึกของราคา รวมถึง รายได้จากการขายแบบ real-time ได้อีกด้วย Track Serial Numbers คุณสามารถกําหนดหมายเลข Serial ให้กับสินค้าได้ในทุกๆขั้นตอน โดย Odoo จะทําการจัดการกับ lots ของสินค้า (สําหรับกระบวนการผลิต) และ logistic lots (กล่อง, โหล) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทําการติดตามสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Scale Your WMS easily Odoo ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับ สถานที่ตั้งทั้งภายในและภายนอก, ลูกค้า, Supplier หรือกระบวนการผลิตได้อย่างง่ายดาย ด้วย Odoo : multi-warehouse management system โดยอาศัยโครงสร้างจาก location ที่คุณสร้าง ซึ่งนับว่าเป็น feature ที่ยอดเยี่ยมซึ่งใช้ได้ดีทั้งในบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทที่มีขนาดใหญ่ Reporting and Dashboards Analyse your warehouse efficiency to improve performance คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่คุณจําเป็นต้องใช้ในการเลือกตัดสินใจได้โดยการ ออกแบบดีไซน์Dashboards เพื่อการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคลังสินค้าของคุณ อีกทั้งยังสามารถส่งต่อให้กับผู้เกี่ยวข้องแบบ real-time ได้อีกด้วย